Referat fra Generalforsamlingen 2024

1. Kontrol af stemmeberettigelse

  Der blev bekræftet, at 12 medlemmer var stemmeberettigede.

 

2. Valg af dirigent

  Asmus blev valgt som dirigent for mødet.

 

3. Årsberetning fremlagt af Nick

  Nick gennemgik årets begivenheder, herunder:

  - Starten af året med 5-7 medlemmer, som voksede til 45 medlemmer uden trænere.

  - Deltagelse i forskellige arrangementer og turneringer, herunder Vendelbo turneringen og DM.

  - Sociale arrangementer, herunder fastelavn, sommerafslutning og 70 års jubilæum.

  - Udfordringer og succeser gennem året, herunder et lille fald i frem møde efter jul.

  Årsberetningen blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af regnskab

  Regnskabet blev gennemgået, herunder udgifter til husleje, licenser, turneringer, kurser og arrangementer. Samlede medlemsindtægter var ca. 32.000 kr. Regnskabet blev godkendt med forbehold om revisors godkendelse.

 

5. Budget for det kommende år

  Budgettet blev fremlagt med forventede udgifter og indtægter, herunder udgifter til kurser, arrangementer og administration samt indtægter fra kontingenter og tilskud. Forventede indtægter: 80.000 kr. Forventede udgifter: 60.000 kr.

 

6. Fastlæggelse af kontingentsatser

  Kontingentet forblev 600 kr. for både børn og seniorer inkl. licens. Dette blev godkendt.

 

7. Behandling af indkomne forslag

  Der var ingen indkomne forslag.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Nick, Louise og Bue genopstillede, og Thor stillede op til bestyrelsen. Nick, Thor og Bue blev valgt til bestyrelsen.

 

  Note: i 2022 blev vedtægterne ændret. Uddrag fra 2022s general forsamling:

  7 Behandling af indkomne forslag. Der har været forespørgsel omkring Hjørring judoklub kan afholde en (pige)camp i løbet af år 2022. Klubben vil støtte op om dette og vil bede de pågældende som kom med forslaget om at være tovholder på sådan et arrangement. Forslag om at ændrer punkt 9.A. i vedtægterne bliver vedtaget. Fremadrettet skal bestyrelsen bestå at fem personer i stedet for seks og der kan dermed opnås flertal ved eventuelt uenigheder. Forslag om at afskaffe punkt 9.G. og 9.I. er også begge vedtaget

 

 

9. Valg af suppleanter

  Louise og Annie blev valgt som suppleant.

 

10. Valg af repræsentanter til hovedforeningen

    Alle er repræsentanter i hovedforeningen.

 

11. Eventuelt

    Det blev opfordret til at dele opslag på Facebook for at øge klubbens synlighed.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak til alle deltagere for deres bidrag og engagement i klubben.