BESTYRELSEN

Formand

Dennis Lindberg 

Kasserer

Mads Andersen

Bestyrelses medlem

Bue Jensen

Bestyrelses medlem

Pladsen er åben 

Bestyrelses medlem

Pladsen er åben.

Generalforsamling d. 2. marts 2022

Referat General forsamling 2/3 2022 19:30

Buen 4

Hjørring

 Referent Johanne

 

1 Kontrol af stemmeberettigede.

6 personer er fremmødt som er stemmeberettigede.

Dennis, Mads, Louise, Søren, Anker og Bue

 

2 Valg af dirigent.

Asmus blev valgt som dirigent

 

3 Forelæggelse og behandling af årsberetning 2021.

Formanden fortæller om et godt år med social aktivitet i klubben, at der blev holdt stævne og at klubben var repræsenteret ved DM og fik nogle flotte placeringer. Brønderslev judoklub har været en god støtte igennem år 2021

 

4 Forelæggelse og behandling af regnskabet 2021.

Kassere Mads gennemgik årets regnskab og dette blev godkendt af de fremmødte

 

5 Forelæggelse af budget 2022.

 

 

6 Fastlæggelse af kontingentsatser.

Ingen ændringer for år 2022

 

7 Behandling af indkomne forslag.

Der har været forespørgsel omkring Hjørring judoklub kan afholde en (pige)camp i løbet af år 2022. Klubben vil støtte op om dette og vil bede de pågældende som kom med forslaget om at være tovholder på sådan et arrangement.

Forslag om at ændrer punkt 9.A. i vedtægterne bliver vedtaget. Fremadrettet skal bestyrelsen bestå at fem personer i stedet for seks og der kan dermed opnås flertal ved eventuelt uenigheder.

Forslag om at afskaffe punkt 9.G. og 9.I. er også begge vedtaget.

 

8 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

ifølge vedtægterne er formanden og to medlemmer af bestyrelsen på valg.

Genvalgt: Dennis som formand

Bue som bestyrelsesmedlem

Der er stadig to ubesatte poster i bestyrelsen. Disse vil blive tilbudt igennem et facebook opslag til eventuelt interesserede

9 Valg af fem repræsentanter til hovedforeningens repræsentantskab.

Formand, kassere og bestyrelsesmedlemmer er hovedforeningens repræsentantskab

 

10 Eventult.

 

Søren tilkendegiver at han gerne vil hjælpe fremadrettet hvis klubben skal holde stævner.